Što je to dar jezika?

Trenutno u svijetu oko 100 milijuna katolika moli u drugim jezicima.

U tekstu koji donosimo saznaj što je to molitva u jezicima i čemu služi, te na koji se način trebamo odnositi prema ovome izvanrednom daru duha svetoga.

Govorit će mnogim jezicima (Mk 16,17)

To je druga oznaka onih koji budu povjerovali. Svakako, Isus nije rekao da će oni koji vjeruju imati sve ove karakteristike koje je u Mk 16,16-18 nabrojio, ali bar jednu od njih mora imati svatko tko se ubraja u skupinu onih koji vjeruju. Postoji toliko neznanje o ovome da moramo prvo objasniti neke osnovne pojmove o govoru u drugim jezicima.

Što je govor u drugim jezicima?

Govor u drugim jezicima je karizma ili izvanredni dar Duha Svetoga. Pogledajmo prvu poslanicu Korićanima: A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu; drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu; drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika. A sve to djeluje jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako hoće. (1 Kor 12, 7-11) Tu su navedene karizme ili Darovi Duha Svetoga, među kojima se spominje i dar različitih jezika.

Čemu služi ta karizma?

Onaj koji govori tuđim jezicima izgrađuje sam sebe. (1 Kor 14,4) Trebamo li mi duhovnu izgradnju ili smo već toliko izgrađeni da ans ne zanima primiti taj dar? Apostol je Pavao u trenutku kad je pisao tu poslanicu bio daleko izgrađeniji od tebe i mene, no pogledaj što je izjavio: Ja, hvala Bogu, govorim tuđim jezicima više od vas sviju. (1 Kor 14-18).

Komu je Bog namijenio tu karizmu?

Želio bih da svi govorite tuđim jezicima. (1 Kor 14,5). Apostol pavao piše tu poslanicu cijeloj Crkvi u Korintu. Mislimo li da je Katolička crkava podijeljena u posebne dijelove s posebnom porukom evanđelja ili se ta poruka odnosi i na nas? Shvatimo da imamo na raspolaganju odličan način za vlastitu izgradnju i još k tome možemo biti sigurni da nam ga Bog želi dati.

Što to znači molitva u jezicima?

Jer koji govori tuđim jezikom, ne govori ljudima, nego Bogu; nitko ga, naime ne razumije; duhom govori tajanstvene stvari. (1 Kor 14,2) Ako se u molitvi služi tuđim jezikom, moj duh moli, ali moj um nema od toga koristi. (1 Kor 14, 14) Molite u jedinstvu s Duhom u svakoj prigodi, i k tomu bdijte sa svom ustrajnošću i svakovrsnom molitvom za sve svete… (Ef 6,18)
Ako sve to združimo, vidjet ćemo da je govor u jezicima molitva kuju naš duh u jedinstvu s Duhom Svetim izravno prinosi Bogu. Naš duh moli po nadahnuću Duha Svetoga neizrecivim uzdasima koje ne razumije nitko, pa ni mi sami. To je govor koji se ne može prevesti, nego samo karizmom tumačenja tumačiti. Tako uopće nije bitno koliko riječi ili glasova pritom izgovaramo, jer to nije jezik koji se može doslovno prevesti. Zato se darom jezika moli u sebi, a jedino kad nas Duh Sveti potakne, onda glasno, kako bi onaj komu je poruka upućena mogao čuti ili, ako je dar poznat, kako bi se mogla dati veća slava Bogu. Često se događa da na molitvenim sastancima jedna osoba progovori glasno, a u isto vrijeme nekoliko osoba razumije rečeno. Pritom može biti da su te osobe iz različitih naroda, a poruku sve istodobno čuju na svome materinskom jeziku. Dakle kad netko govori drugim jezicima (iako se taj govor može manifestirati tako da se zaista razumije kao jedan od jezika), već je to jezik duha u kojemu Duh Sveti može dati razumijevanje u bilo kojem ljudskom jeziku. Zato se zove govor u drugim jezicima, jer preko onog koji ima tu karizmu Bog može progovoriti bilo kojemu čovjeku na ovome svijetu. Neki danas uporno poriču da u Katoličkoj crkvi ima mjesta, no što je onda s tolikim svecima koji su uskrisivali mrtve, ozdravljali, činili čudesa? Što je s tvrdnjom pape Pija XII. U enciklici „Mystici corporis“ kako u crkvi nikad nije manjkalo osoba obdareni karizmama niti će Crkvi ikad takvih osoba nedostajati (usp. AAS 35(1943) 200).

Kako dobiti dar govora u jezicima?

Vruće čeznite za duhovnim darovima…. (1 Kor 14,1) Svakako to trebao to prvo htjeti, a onda i moliti za to. Na raznim seminarima molio san za izljev dara Duha Svetoga i vidio sam stotine laika i mnoge svećenike kako počinju moliti u drugim jezicima. Trebamo to htjeti i trebamo to izmoliti. Ako s vjerom zamolimo, dobit ćemo jer je to Božja volja za nas (usp. 1 Kor 14,5). Moliti u drugim jezicima možemo i onda kad je naš um zaposlen nečim drugim, jer je to molitva našeg duha, a ne uma i možemo biti sigurni da ćemo uvijek moliti u skladu s njegovom voljom. Kad naime molimo drugim jezicima, naš duh moli pod vodstvom Duha Svetoga, a on zna koja je Očeva volja!

Označeno u