Za što ćemo odgovarati pred Bogom?

Najprije za našu (ne)vjeru: "koji uzvjeruju, spasit će se".

Zatim za našu (ne)ljubav prema Bogu: "Tko opslužuje moje zapovijedi, taj me ljubi" i prema bližnjemu: "Što učinište mojoj najmanjoj braći, meni ste učinili".

Mnogi ljudi danas žive tako kao da nikome neće polagati račun nakon smrti. Velika je to zabluda! Sve što imamo, imamo od Boga i njemu ćemo morati položiti račun kako smo "služili" darovima koje nam je dao. Božje milosrđe neizmjerno je veliko prema onima koji se obrate; njegova nas dobrota oslobađa od naših zala. Isus je izjavio da se neće oprostiti jedino "grijeh protiv Duha Svetoga", tj. odbijanje, tvrdoglavo odbacivanje Boga.

Neće biti oprošteno onome koji "dobro nazivlje zlim, a zlo dobrim", kako veli prorok Izajia. Misleći na Boga, u nadi svog spasenja, čovjek, dakle, ne može zaboraviti da ima dušu, i da će biti suđen od svog Stvoritelja.

Označeno u